TrUsKaWkA;D, teksty z lutego 2011 roku

3 teksty z lu­tego 2011 ro­ku – auto­rem jest TrUs­KaWkA;D.

Są ta­kie chwi­le, że nie umiem się zde­cydo­wać czy słuchać co mówi ro­zum czy le­piej co mówi ser­ce, i tak so­bie myślę, że było by le­piej za­pytać Ciebie. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 24 lutego 2011, 19:58

Zacza­ruj­my świat by wszys­cy by­li szczęśliwi. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 17 lutego 2011, 15:47

"Uczy­my się na błędach"
Szko­da tyl­ko, że to cza­sami tak bar­dzo boli. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 7 lutego 2011, 18:01

TrUsKaWkA;D

"Jest we mnie jedno Ja, ukryte głęboko w moim wnętrzu." " Póki czas porusza się do przodu, przyszłość, która tak nas hipnotyzuje, jest zaledwie nietkniętą przeszłością. "

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

TrUsKaWkA;D

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

18 marca 2017, 08:20szpiek sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

18 marca 2017, 00:04Cris sko­men­to­wał tek­st Na początku zaw­sze jest [...]

15 lipca 2015, 15:53TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st W całym świecie jes­teś [...]

3 grudnia 2014, 12:23TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Nasza miłość od­rodzi się [...]

26 listopada 2014, 01:02krysta sko­men­to­wał tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

22 listopada 2014, 16:50TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Kiedy ktoś ob­raża Ciebie [...]

26 sierpnia 2014, 21:15TrUsKaWkA;D do­dał no­wy tek­st Mój strach zrzu­ca mnie [...]